Verksamhetsplanen för Hem och Skola i Staffansby rf

Verksamhetsplan läsåret 2018 – 2019

1. Styrelsen

Styrelsen sammanträder såsom under föregående läsår ungefär en gång i månaden under terminerna. Genom förbättrad stuktur strävar HoSiS till att minska antalet mötet med ca 2sr. Styrelsemedlemmarna fungerar som klassombud. Lärarkåren har också en representant i styrelsen.

2. Intressebevakning

Föreningen företräder föräldraopinionerna i förhållande till skolan och dess ledning, direktionen och myndigheterna. Informationen till hemmen om föreningens verksamhet sker i huvudsak via föreningens nätsidor men även via e-post av klassombuden och skolans månadsbrev till hemmen.

Vid behov ordnas diskussioner om aktuella frågor. Klassombuden kan ordna föräldraledda föräldramöten i samråd med klassläraren.

3. Fester och jippon, kultur och motion

I början av höstterminen ordnas ett startjippo i skolan. Under våren ordnas möjligtvis även någon annan gemensamhetsskapande verksamhet.

På julfesten bekostar föreningen glöggserveringen (glöggserveringen sköts av åk 3).

Föreningen ordnar parkourklubb. Målsättningen för klubbverksamheten är att minska barnens ensamma eftermiddagar och därmed öka tryggheten. Detta läsår satsar vi på att barnen får röra på sig.

Föreningen fortsätter även att aktivt delta i arbetet för att öka svenskspråkigt samarbete och kulturutbud tillsammans med Norr om Stan rf.

4. Ekonomi

Medlemsavgiften är EUR 25/familj för läseåret 2018/2019. Föreningen ordnar jippon och ansöker om olika bidrag för sin verksamhet.

Föreningen understöder elevernas teater-, musik- och studiebesök samt föreläsare till skolan enligt behov och möjlighet. Föreningen understöder skolan i mindre anskaffningar, t.ex. ger understöd till klasskassa samt till lärarna för att bekosta överraskningar, klistermärken mm för eleverna. Lägerskolor, sport samt övrig verksamhet understöds enligt behov och möjlighet. Föreningen står för kostnaderna för julfesttrakteringen.

Hösten 2018 kommer en dramapedagog att finansieras genom stipendiemedel. Föreningen utreder huruvida det finns möjlighet att understöda anskaffning av teknisk utrustning, till exempel hörlurar och tangentbord.

5. Övrig verksamhet

Föreningen stöder elevernas hälsa med att bekosta dagliga xylitoltabletter.
Föreningen sammanställer och ger ut skoltidningen Staffansbladet en gång/år.
Föreningen håller kontakt med Hem och Skola-förbundet samt andra HoS-föreningar i Helsingfors. Dessutom hålls kontakt med andra föreningar i närregionen (bl.a. NoS)