Stadgar för Hem och Skola i Staffansby rf

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är Hem och Skola i Staffansby och dess hemort är Helsingfors. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2§ Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att:
1) främja samarbetet mellan Staffansby lågstadieskola och elevernas hem;
2) stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö;
3) arbeta för att syftet med 2§ i grundskolelagen (476/83) nås;
4) företräda föräldraopinionen i skolfrågor.

För att nå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans officiella organ samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussionsmöten, kurser, seminarier, utflykter och studiebesök.

3§ Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande och 3-16 ordinarie medlemmar samt 1-16 suppleanter för dessa. Ordförande och styrelsemedlemmarna samt suppleanterna utses vid årsmötet enligt andra stycket av denna paragraf.
Ordförande, som skall vara förälder till elev i skolan, väljs för ett år och kan återväljas högst två ganger.
Av styrelsemedlemmarna skall, om det är möjligt, majoriteten vara föräldrar till eleverna i skolan, högst två får vara lärare och högst två elever. Eleven måste ha fyllt femton (15) år för att vara valbar.
Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsemedlemmarna väljs för två år, så att hälften avgår årligen, första gången efter lottning och därefter i den tur de invalts.
Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och övriga funktionärer.

4§ Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall av denne, av vice ordföranden, när denne finner att styrelsemöte behövs eller när minst tre (3) styrelsemedlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutförbar när minst hälften av medlemmarna, ordföranden eller vice ordföranden inberäknade, är närvarande.
Ärendena avgörs med enkel röstövervikt. När rösterna faller lika avgör ordförandes röst. Vid val avgör dock lotten.

5§ Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av antingen ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med antingen sekreteraren eller kassören.

6§ Verksamhetsår och räkenskaper

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsperiod är den 1. augusti till den 31. juli. Om bokföring stadgas i bokföringslagen (655/73).
Bokslut jämte nödiga behandlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorerna senast två veckor fore årsmötet. Revisorerna skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka fore årsmötet.

7§ Sammankallande av föreningsmöte

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast sju dagar före mötet, antingen skriftligt till alla medlemmar eller genom annons i någon dagstidning som utkommer på föreningens hemort.

8§ Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen inom augusti eller september månad på dag som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner anledning föreligga eller när minst 1/10 av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Mötet skall hållas fjorton (14) dagar räknat från den tidpunkt när kravet framfördes.
Vid föreningens mote har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt, om inte annat bestäms i dessa stadgar. Om rösterna faller lika, avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir ordförandets åsikt motets beslut.

9§ Ärenden vid årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3) Konstaterande av motets lagenlighet och beslutförhet
4) Godkännande av arbetsordning för mötet
5) Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
6) Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
7) Faststaällande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek
8) Val av ordförande och övriga ordinarie medlemmar i styrelsen istället för dem som är i tur att avgå samt suppleanten eller suppleanterna
9) Val av två revisorer och två suppleanter för dem
10) Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen

Om föreningen önskar att något ärende skall behandlas på föreningens mote, skall han skriftligt anmäla därom till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

10§ Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen skall vid föreningsmöte omfattas av minst tre fjärdedelar (¾) av de angivna rösterna. Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att fråga om stadgeändring eller upplösning av föreningen kommer att behandlas.
När föreningen upplöser sig skall dess medel användas för att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det mote som beslutar om upplösningen. Om föreningen upplöses, används dess medel för samma ändamål.