LÄGERSKOLEINFO

Meningen med denna information är att underlätta blivande lägerskolekommitteer att komma i gång med sitt arbete och att praktisk information, råd och tips finns tillgänglig för alla.

Lägerskolekommitten brukar bildas tidigast då eleverna går på fjärde klassen. Detta enligt skolans rekommendation och brukar ske på höstens första föräldramöte. Under föräldramötet brukar man ta ställning till om man vill erbjuda eleverna en lägerskolemöjlighet. En lägerskolekommittes storlek kan variera från 5-8 föräldrar. Kommittens uppgift är att fundera ut olika sätt att samla in pengar och ”hålla i trådarna”. Det är inte meningen att medlemmarna i kommitten är de som gör allt arbete utan alla barn och föräldrar skall delta i insamlandet av pengarna.

Det är också skäl att man på detta föräldramöte väljer en kassör som har ansvaret för pengarna och en som ansvarar för kommunikationen mellan kommitten och de övriga föräldrarna i klassen. Då vet alla i klassen vem man kan ta kontakt med. Kassören skall komma ihåg att hon/han har tystnadsplikt gällande all ekonomisk information gällande familjerna. Kassören har som uppgift att se till att alla betalar sina andelar och att det finns tillräckligt med pengar för att genomföra lägerskolan samt att redovisa regelbundet, minst 2 gånger/läseår, hur mycket som insamlats och vilka utgifter man haft.

OBS: Platsen för lägerskolan slås fast på FEMMANS första föräldramöte.

Efter att lägerskolekommitten bildats skall kommitten hålla ett konstituerande möte var följande ärenden behandlas:

  • namnge projektet (tex Staffansby LS Lägerskola -99 (-99 = det år barnen på klassen är födda)
  • ge kassören rätt att öppna och använda kontot (användarrätt till kontot ges eventuellt även till en annan funktionär, t ex ordföranden)

Mötet skall protokollföras och en bestyrkt kopia av protokollet ges till kassören så att bankkontot kan öppnas.

Efter det konstituerande mötet är det bra om den kommunikationsansvarige skickar ut en förfrågan (se bilaga) till alla föräldrar. Föräldrarna får alltså en möjlighet att välja om de antingen vill betala för sitt barns lägerskola eller delta i insamlandet av pengarna.

Efter att kontot öppnats informeras föräldrarna om detta och ombeds betala in en baskassa (tex. 50€/barn) så att verksamheten kan sättas i gång. För uppföljning av insamlandet och sammanställandet av vad som kan göras (av vem) kan bilaga 2 användas.

Kommitten skall göra en budget för lägerskolan (se bilaga).

I allmänhet har femmorna förkörsrätt till all penningsinsamlande verksamhet som försiggår i skolan under läseåret (lotteri, försäljning på skollördagen och av första maj balonger osv). Utnyttjar femmorna inte möjligheten för penniginsamlingen är fyrorna nästa i tur, sedan treorna osv. Undantag till detta är lotteriet på julfesten som HoSiS står för samt har fyrorna rätt att ordna disco efter självständighetsbalen de deltar i, i december.

Det är också bra att välja en person som ansvarar för understödsansökningarna, dessa får dock göras tidigast året innan man åker på lägerskolan d.v.s. det år barnen går på femte klassen.

UNDERSTÖD

1. Hem och Skola i Staffansby lågstadieskola (HoSiS) ansöker själv om lägerskoleunderstöd från Sparbanksstiftelsen, denna utbetalas till klassen i allmänhet på våren före lägerskolan.

OBS! Det skall göras en fritt formulerad ansökan som skickas till HoSiS ordförande för behandling. Från ansökan skall det framgå elevdeltagarantal, var lägerskolan ordnas samt konto vart understödet kan inbetalas. Beviljandet av understödet framkommer endast från HoSiS protokoll. Understödet som beviljats läseåret 2010-2011 var 50 € / elev.

2. Från följande fonder kan lägerskolekommitten själv göra ansökan men i HoSiS namn.

  • Pro Juventute Nostra (Svenska privata flickskolan i Helsingfors)
  • Lisi Wahls stiftelse

Då man skickar ansökningar till fonderna skall de underskrivas av en behörig person inom HoSiS, t.ex ordföranden. Kopior på ansökningarna skall ges till ordföranden och kassören samt meddelande om vart HoSiS överför pengarna när utbetalning sker. Lägerskolekommitten förbinder sig att sköta om all redovisning av använda understöd till fonderna på utsatt tid.

3. Övriga instanser, exempelvis:

  • Svensk förening i Åggelby
  • Waldemar von Frenckells stiftelse
Kom ihåg att alltid bifoga budget och beskrivelse av resan.

Lycka till!

 

Hjälpfilerna kan laddas ner här:

Lägerskola hjälpfiler

Förfrågan inför lägerskolan